Laatste nieuws

16 januari 2020

VERLICHTINGSACTIE


Ieder jaar als de donkere dagen en maanden aanbreken gaan de leden van Lijst Samenwerking op pad in de hele gemeente om de verlichting van de lantaarnpalen te controleren. Dit vanwege het gegeven dat wij de verkeers- en sociale veiligheid van de burgers hoog in ons vaandel hebben staan. Bij deze rondgang werden meer defecte verlichtingen aangetroffen dan in 2018, wel meer dan 40%. In totaal zijn er 138 straatlantaarns geteld waarvan de verlichting defect was! Deze tellingen zijn zoals gebruikelijk doorgegeven aan onze gemeente.

VRIJWILLIGERS 2019

Tot zijn grote verrassing werd 13 december jl. dhr. Thei van Wegberg verblijd met de uitverkiezing tot Vrijwilliger van het Jaar 2019. In aanwezigheid van de fanfare Sint Joost, zijn familie en vrienden kreeg hij de oorkonde, een geldbedrag en bloemen uitgereikt door Harry Philipsen, secretaris van Lijst Samenwerking. Hij memoreerde de grote verdiensten van dhr. Van Wegberg. Thei is 90 jaar, 65 jaar lid van fanfare Sint Judocus en nog altijd bestuurslid. Veertig jaar was hij als bestuurslid penning-meester van de fanfare. Momenteel is hij nog elke dinsdag actief bij de kaartverkoop voor het kienen en helpt hij mee van 18.30 tot 22.30 uur. Wekelijks bezoekt hij de repetities van de jeugdfanfare en de fanfare. Bij alle activiteiten helpt hij mee (kaart- en bonnenverkoop) en gaat hij naar elke receptie. Na de toespraak kreeg Thei van Wegberg een serenade van de fanfare en volgde nog een gezellig samenzijn.

Mevrouw Maria Gijzels-Bielders werd 16 december thuis verrast met een bezoek van een delegatie van Lijst Samenwerking om haar de prijs van de Vrijwilligster van het Jaar 2019 uit te reiken. Mevr. Gijzels is in het verleden voorzitter Schoolbestuur Groot Susteren, lid kerkbestuur Amel-berga-parochie, bestuurslid Stichting ’t Stift en Zonnebloem Groot Susteren geweest. Momenteel is ze secretaris-penningmeester St. mgr. Schrijnenhuis en organiseert ze ontmoetings- en bezinningsdagen voor vrouwen en lezingen. Ze is voorzitter van de Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Daar is ze actief in de bouwcommissie en het opzetten van verwantenraden in de diverse huizen en locaties. Ze is lid van Dorpsraad Susteren met aandachtsgebied kleine kernen. Verder is ze vrijwilligster in de parochie Amelberga, voorzitter van de orgelkring Echt-Susteren, actief in de wijk Amelbergahof met bezoeken en eventueel hulp aan zieken en ouderen, taalcoach statushouder en tenslotte ambtelijk secretaris Stichting Kunst- en Cultuurraad Echt-Susteren. Na de prijsuitreiking en de toespraak volgde nog een gezellig samenzijn met deze kanjer en haar echtgenoot.

Dit jaar is de groep Vrijwilligers van regio Noord van Zuyderland uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2019. Het zijn de vrijwilligers van Peijerhoes, de Eghte, Vastrada, en hospice Mariaveld. Zij zorgen voor een enorme verbetering van de kwaliteit van leven voor de bewoners. Helaas, kan de prijs nog niet overhandigd worden als gevolg van de uitbraak van het Norovirus. Er is afgesproken dat dit zal gebeuren in januari 2020.

24 december 2019

Na de verkiezingen en coalitievorming heeft Lijst Samenwerking een tijd afstand genomen en niet deelgenomen aan commissievergaderingen. De achter ons liggende maanden zijn binnen de partij benut om het verleden te evalueren en na te denken over de toekomst. Belangrijke vraag daarbij was hoe Lijst Samenwerking binnen haar nieuwe rol en positie de belangen van de inwoners van onze gemeente op een waardige en effectieve wijze kan blijven dienen. De uitkomst is dat vanaf nu de blik van Lijst Samenwerking vooral gericht zal zijn op de toekomst.

Met brede instemming is er daarom binnen de partij voor gekozen om weer zitting te nemen in de commissies. De vertegenwoordigers van Lijst Samenwerking zullen gemotiveerd en met nieuw elan hun kader stellende , controlerende en vertegenwoordigende taak invullen. Samenwerking met anderen met een waar nodig kritische maar tevens constructieve en respectvolle opstelling naar de brede politieke omgeving zal hierbij steeds centraal staan.

Bestuur en fractie Lijst Samenwerking

LIJST SAMENWERKING WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN FANTASTISCH 2020

22 augustus 2018

Coalitie Echt-Susteren wil niet vergaderen over zgn “pinpasaffaire”

Tot onze grote verbazing en verontwaardiging heeft de coalitie binnen de gemeenteraad van Echt-Susteren gisteren unaniem besloten af te zien van een open en transparante discussie over dit actuele en belangrijke onderwerp voor onze gemeente. Omdat inmiddels ook op social media vele reacties hierover verschijnen, vinden wij het belangrijk toch ook onze argumenten en visie in de openbaarheid te brengen, met name omdat er nog veel vragen, open einden en nieuwe feiten zijn.


Op zaterdag 11 augustus jl. verschijnt er een groot artikel in dagblad De Limburg over “de pinpas en de kermis”. Van de inhoud schrikken we. We nemen het college kwalijk dat zij de Raad niet heeft geïnformeerd over deze voor de gemeente Echt-Susteren uiterst pijnlijke affaire. Enkele weken eerder kregen we als Raad een mailtje over een artikel over het klooster te Koningsbosch dat de dag erna in de krant zou verschijnen. In de afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk momenten geweest met meer dan voldoende aanleiding om de Raad te informeren. Dat heeft het college niet gedaan. Blijkbaar was de portefeuillehouder op de hoogte van het artikel, omdat deze ook gereageerd heeft in het krantenartikel. Er is dus vooraf contact geweest met de krant. Op dat moment had de portefeuillehouder de raad zeker moeten informeren over de kwestie. Doordat dit niet gebeurt is, kunnen wij niet anders dan stellen dat de raad willens en wetens informatie is onthouden. En uiteraard is dit een heel kwalijke zaak.

Als Lijst Samenwerking geen vragen ex artikel 33 van het Reglement van Orde had gesteld in deze kwestie, hadden we wellicht helemaal geen informatie gekregen. Het waait wel over moet het college gedacht hebben. Openheid, transparantie, burgers eerder betrekken bij zijn kernpunten van dit college en deze coalitie. Maar nu bleef het oorverdovend stil.

Lijst Samenwerking heeft ook om een extra raadsvergadering verzocht. Volgens artikel 17 van de Gemeentewet kan 1/5 deel van de Raad daarom vragen. Wat wil Lijst Samenwerking met deze extra Raadsvergadering bereiken? Ten eerste dat alle feiten en omstandigheden op tafel komen. Ten tweede dat op basis van de feiten en omstandigheden gekeken wordt welke verbeterpunten binnen de gemeente doorgevoerd kunnen en moeten worden om herhaling te voorkomen en ten derde om te kijken wie waarvoor politiek verantwoordelijk is en of dat nog gevolgen zal moeten hebben. Nadrukkelijk willen we hierbij vermelden dat dit ook onze volgorde ook van belangrijkheid is.

Ten eerste de feiten en omstandigheden op tafel krijgen. In onze vragen aan het college hebben we hier natuurlijk ook om gevraagd. Het dossier dat we toegestuurd hebben gekregen bevat een kopie (in tweevoud nog wel) van het proces verbaal van de aangifte door de gemeentesecretaris, het concept rapport van Hoffman Bedrijfsrecherche zonder de bijlagen en één kopie van een mailtje. Erg summier; te summier volgens Lijst Samenwerking. Om alle feiten en omstandigheden boven water te krijgen zouden we tenminste moeten beschikken over de bankafschriften van de laatste 8 jaar van de bankrekening waar de pinbetalingen mee gedaan zijn. Navraag leert dat banken tot 8 jaar terug alle gegevens bewaren.

In de krant staat dat een bedrag van 25.000 – 30.000 euro niet te achterhalen is. Waarop is dat bedrag gebaseerd? Waarom zijn er geen civiel rechtelijke stappen gezet om dat bedrag terug te vorderen? Liever een uitspraak van de rechter dan een conclusie van het college om civiel rechtelijk geen stappen te zetten. Heeft het college trouwens ooit zo’n besluit genomen? In de notulen van de collegevergaderingen is dat niet terug te vinden. Hoe kan dat ?

Zo zouden we ook moeten beschikken over alle bescheiden van de Reclame Commissie Echter Kermis voordat zij een zelfstandige stichting werd in 2016. Zo zouden we moeten beschikken over de subsidieaanvragen vanaf het moment dat de stichting werd opgericht. Zijn er subsidieaanvragen gedaan of zijn de bedragen zonder aanvraag gestort? Zo zouden we moeten beschikken over alle collegebesluiten over deze kwestie vanaf de eerste melding in 2013. Zo zouden we moeten beschikken over het definitieve en ondertekende rapport van Hoffman Bedrijfsrecherche inclusief alle in het rapport genoemde bijlagen. Al deze belangrijke zaken ontbreken.

Het college heeft volgens artikel 169 en 180 van de Gemeentewet een actieve informatieplicht. Informatie aan de Raad is noodzakelijk zodat de Raad haar taak op het gebied democratische controle van het bestuur kan uitoefenen.

Nu we als Raad niet beschikken over alle relevante informatie dient Lijst Samenwerking een motie in om een onafhankelijk deskundig onderzoek te laten instellen naar alle relevante feiten en omstandigheden. Dat onderzoek kan de Raad laten verrichten op basis van onze eigen verordening op het onderzoeksrecht van de Raad van Echt-Susteren zoals die op 18 april 2004 door de Raad van de gemeente Echt-Susteren is vastgesteld. Daartoe zou een onderzoekscommissie uit de Raad en een budget moeten worden vastgesteld een en ander conform artikel 2 van diezelfde verordening. Daar zou de volgende raadsvergadering -wat ons betreft als hamerstuk- toe kunnen worden besloten.

Wij verwachten dat de Raad én het college -en met name de verantwoordelijk wethouder- zo’n onafhankelijk onderzoek steunt.

Mocht een Raadsmeerderheid geen onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden willen, dan is dat een uiterst kwalijke zaak. De Raad schiet dan schromelijk te kort in haar controlerende taak en wat Lijst Samenwerking betreft heeft dat dan ook consequenties in die zin dat Lijst Samenwerking het er niet bij laat zitten.

In de beantwoording van het college van onze vragen schrijft het college terecht dat de Reclame Commissie Echter Kermis een groep vrijwilligers is die een grote bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de promotie van de Echter kermis.

Lijst Samenwerking heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk ingezet en hard gemaakt voor verenigingen, stichtingen, initiatieven en vrijwilligers. Mede door deze inspanningen zijn er meer financiële middelen gekomen. Lijst samenwerking wil er ook voor blijven zorgen dat de middelen daar terecht komen waar ze een van betekenis kunnen zijn voor onze gemeenschappen. Daarom zullen we dan ook goed blijven opletten waar en hoe deze gelden besteed worden.

We verschillen echter met het college van mening over de positie van de Reclame Commissie Echter Kermis.

Is zij een onderdeel van de gemeente of een zelfstandige groep buiten de gemeente? Het feit dat achtereenvolgende wethouders lid en voorzitter waren van de Reclame Commissie Echter Kermis, dat de ambtenaar kermiszaken lid was van deze commissie, dat alles op briefpapier van de gemeente werd verstuurd, dat een bankrekening werd geopend met als adres de gemeente, de alle post vanuit de gemeente werd verstuurd, het feit dat bij de oprichting van de MER wordt aangedrongen op wijziging van de positie van de commissie, het feit dat de gemeentesecretaris van de gemeente aangifte doet, de huidige wethouder kermiszaken die spreekt van “van onze kant is er een vorm van onzorgvuldigheid in de controlesfeer” etc. etc. dat alles is een bewijs dat de Reclame commissie een onderdeel was van de gemeente tot 9 juni 2016 als de stichting Reclame Commissie Echter Kermis wordt opgericht. Weliswaar een bijzonder onderdeel van de gemeente, waar inderdaad tot 2012 op basis van goed vertrouwen gewerkt werd. Eind 2012 is echter een belangrijk keerpunt.

Op dat moment –eind 2012- is de gemeente Echt-Susteren volop bezig met de oprichting van het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen; de MER. Ook kermiszaken gaat over naar de MER. De MER vindt dat de Reclame Commissie Echter Kermis een aparte stichting moet worden die subsidie krijgt van de gemeente. Waarom de oprichting van de nieuwe Stichting Reclame Commissie Echter Kermis ongeveer 4 jaar duurt, is niet duidelijk gemaakt door het college. Ook is niet duidelijk gemaakt wat er na de melding van misbruik van de pinpas in 2013 is gebeurd tot aan de aangifte in oktober 2016, ruim 3,5 jaar later. Kan het college beide zaken uitvoerig uitleggen?

Lijst Samenwerking heeft gevraagd om een chronologisch overzicht van alle acties van het college vanaf 2012. Dat overzicht is niet gemaakt, zodat we uit de beperkte documenten zelf een overzicht moeten destilleren. Ook is niet duidelijk welke verbeterpunten zijn doorgevoerd en of misbruik ook na de geconstateerde datum is voorgekomen. Zo weten we niet of er meer pinpassen, creditcards of tankpassen in omloop zijn bij de gemeente.

Omdat we als Raad niet beschikken over alle relevante feiten en omstandigheden is het onafhankelijk onderzoek noodzakelijk om vervolgens te komen tot verbeterpunten in de organisatie. Daarvoor is het nu in elk geval te vroeg.

Het laatste punt betreft de politieke verantwoordelijkheid. Duidelijk is dat de gang van zaken van 2012 tot heden van belang is om een oordeel te kunnen vellen over de politieke verantwoordelijkheid. Nogmaals: omdat we niet beschikken over alle relevante feiten en omstandigheden is het ook te vroeg om een definitief oordeel te vellen over de politieke verantwoordelijkheid.

Daarom hebben we in aanvullende vragen aan het college gevraagd of er overleg is geweest tussen de wethouder kermiszaken en de Reclame Commissie vanaf 2012 tot aan de oprichting van de stichting Reclame Commissie en zo ja, door wie en met wie werd overleg gevoerd, wat is besproken, is daarvan verslaglegging gedaan en was het college op de hoogte van die gesprekken? Ook dat dossier ontbreekt compleet.

Voorzitter, tenslotte het anonieme schrijven dat o.a. u als burgemeester en wij als Lijst Samenwerking hebben ontvangen. In het schrijven aan ons gericht wordt gesteld dat u vóór 2017 reeds een schrijven heeft ontvangen, blijkbaar van een ambtenaar in dienst. Op zichzelf natuurlijk jammer dat de desbetreffende ambtenaar geen melding durft te maken in de eigen organisatie; niet als klokkenluider wil optreden maar een anoniem schrijven stuurt. We hopen dat dat niet duidt op een angstcultuur binnen de gemeente.

Nu komen er wel vaker anonieme meldingen bij de gemeente en of politie binnen over hennepteelt, bijstandsfraude, illegale activiteiten etc. Naar wij weten worden die meldingen opgepakt en uitgezocht. Vandaar de vraag wat u heeft gedaan met eerdere meldingen en deze melding? Meldingen die trouwens veel verder gaan dan alleen het misbruik van de pinpas in veel dieper in de organisatie doordringen: aanbestedingsbeleid; financiële controle etc. etc.

Met meer dan gewone belangstelling wachten wij het antwoord van het college en m.n. de verantwoordelijke wethouder af. Ook zijn we benieuwd naar de inbreng van de collega-raadsleden.

Tot zover in eerste instantie.


Actuele vragen lijst samenwerking aan het college van burgemeester en wethouders

In de afgelopen periode zat lijst samenwerking absoluut niet stil. Over diverse zaken binnen onze gemeente zijn wij en met ons vele inwoners absoluut niet eens, dan wel leven er tal van vragen. Denk bv aan het bar slechte onderhoud van het openbaar groen binnen onze gemeente, de dienstverlening en de financiële situatie van het samenwerkingsverband MER, de geplande windmolens nabij Holtum-Noord, diverse verkeerssituaties, aanleg glasvezel in ons buitengebied, de stand van zaken met betrekking het voormalig gemeentehuis aan de Plats enz. enz. Over deze kwesties hebben wij dan ook vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Voor een overzicht van deze vragen en gedeeltelijk ook al de antwoorden, klikt u op de volgende link: https://www.echt-susteren.nl/vragen-en-antwoorden . Afhankelijk van de aard en inhoud van de verkregen antwoorden zullen wij verdere actie ondernemen en u via deze site op de hoogte blijven houden.


Erepenning voor Jac Dijcks en een Koninklijke Onderscheiding voor Riny Geelen.

Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 25 april jl. kreeg onze Jac Dijcks uit handen van de burgermeester de erepenning van de gemeente Echt-Susteren voor zijn ruim 9 jaren inzet voor de gemeente en dat op een meer dan voortreffelijke wijze. Wij zijn trots dat Jac deze –terechte- onderscheiding heeft gekregen voor zijn enorme inzet. Met name werden genoemd zijn activiteiten op economisch terrein met als hoogtepunt de komst van Action. Ook zijn inzet voor een mooie bestemming voor het klooster in Koningsbosch (samen met Jos Wackers) werd genoemd.

De dag erna kreeg een totaal verraste Riny Geelen thuis de burgemeester met een groot gevolg op bezoek. Zij kreeg voor ruim 15 jaar raadslidmaatschap een Koninklijke Onderscheiding. In al die jaren heeft Riny zich namens Lijst Samenwerking ingezet voor het Sociale Domein zoals dat deftig genoemd wordt, o.a. als voorzitter van de commissie Maatschappij. Riny is al die tijd dé vertegenwoordigster van de grote kern Schilberg en zal dat binnen de partij ook zeker blijven. Door ziekte was Riny geruime tijd uit de running, maar de kern Schilberg blijft haar na aan het hart liggen.


De hoge hagen

Na meldingen via Buiten Beter app, artikel 33 vragen en een persoonlijk contact met de wethouder door Lijst Samenwerking, pakt de gemeente de gevaarlijke situatie van de hoge hagen gelukkig voortvarend op.

De veiligheid van schoolgaande- en spelende kinderen was volgens ons in het geding. Lijst Samenwerking pleit voor snoeien met voorrang als er zich onveilige situaties voordoen.


Opening SCHUTTERSLOKAAL Slek. Schöttershoes biej Marlies.Nominatie Beste Bestuurder.

Lees verderStand open dag gemeente Echt-Susteren


Wethouder Jac Dijcks feliciteert Erik Leijten van Hurks bouw & vastgoedontwikkeling met het nieuwste project van Bocage.

Het gaat om de bouw van 9 nieuwe woningen, die allemaal zijn verkocht.
Begin mei 2018 start bouwonderneming Vlassak met de realisatie van de woningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Na veel voorbereidingen is door BurgtBouw gestart met de bouw van zes woningen op de voormalige schoollocatie aan de Vleutstraat in Dieteren.
Op 1 maart hebben wethouder Jos Wackers en dhr. van der Burgt (BurgtBouw), door het graven van het eerste gat, hiervoor het startsein gegeven.
Wethouder Wackers: ’’Naast de grootscheepse renovatie van de hoofdwegen en riolering van Dieteren, wordt met de bouw van deze levensloopbestendige
woningen opnieuw een impuls gegeven aan de toekomstbestendigheid van deze mooie kern van de gemeente Echt-Susteren’’.Gemeente Echt-Susteren populair als vestigingsplaats bedrijven (10.000 arbeidsplaatsen)

Lees meer;Gemeente Echt-Susteren stelt tien gratis energiescans ter beschikking voor gemeenschapsgebouwen die geen eigendom zijn van de gemeente. De energiecoöperatie Echt-Susteren Energie voert de scans namens de gemeente uit.

Wat heeft u aan een energiescan?

In het kader van verduurzamen en het stimuleren hiervan worden deze energiescans aangeboden. Door een energiescan wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel energie een gebouw verbruikt. Hierdoor worden de mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam energie op te wekken ook helder. Bij de meeste instellingen is een gemiddelde energiebesparing van 18% haalbaar. Dat scheelt flink in de kosten.

Wat houdt de scan in?

Bij de energiescan wordt ter plaatste gekeken naar de isolatie, verlichting, verwarmingsinstallatie, mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en het energiegedrag van de gebruikers. Na afloop ontvangt u van de energiecoöperatie een adviesrapport. Door het opvolgen van deze adviezen bespaart u al direct energie. Verder ondersteunt de coöperatie (indien gewenst) bij het uitvoeren van duurzame oplossingen zoals het plaatsen van zonnepanelen.

Hoe aanmelden?

Wilt u als vereniging, sportclub, gemeenschapshuis, school of een andere gemeenschapsaccommodatie in aanmerkingen komen voor een gratis energiescan? Dan kunt u zich tot en met 5 februari aanmelden via info@ echt-susterenenergie.nl. De eerste tien aanmeldingen komen in aanmerking voor een gratis energiescan. Hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden van toepassing:

  • het gebouw (voor de energiescan) voorziet in een maatschappelijk doel;
  • het elektrische verbruik is meer dan 10.000 kWh per jaar
  • uw vereniging of het bestuur betrokken bij het gebouw beschikt over de middelen voor een kleine investering van €2000,- die u uiteraard terugverdient na aanschaf van duurzame maatregelen;
  • het gebouw is niet in het bezit van de gemeente;

Meer weten?

Neem dan contact op met de energiecoöperatie Echt-Susteren Energie door te mailen naar de heer H. Meuwissen via hejm.meuwissen@planet.nl. Neem ook eens een kijkje op de website: www.echtsusterenenergie.nl om te zien wat de energiecoöperatie voor u kan betekenen.