Wethouders

College


Jac Dijcks
Wethouder en 2de locoburgemeester

 • –  gebiedsontwikkeling Maria-Hoop / Koningsbosch inclusief projecten
 • –  gebiedsvisie St. Joost
 • –  economische zaken
 • –  grond – en pachtzaken
 • –  openbare werken en uitvoering M.I.P.
 • –  beheer gemeentelijke grondeigendommen
 • –  beheer en ontwikkeling bedrijventerrein
 • –  grondexploitatie en grondbedrijf
 • –  plattelandsvernieuwing
 • –  openbare verlichting
 • –  buitendienst
 • –  wegen, straten en civieltechnische kunstwerken
 • –  gladheidsbestrijding
 • –  riolering en rioolheffing (inclusief uitvoering G.R.P)
 • –  beheer en onderhoud openbaar groen
 • –  beleid en beheer openbare begraafplaatsen


Jos Wackers en 4de locoburgemeester
Wethouder

 • –  gebiedsontwikkeling Pey
 • –  gebiedsvisie A2-zone inclusief projecten
 • –  ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
 • –  volkshuisvesting en woonwagenzaken
 • –  waterbeleid
 • –  bodembeleid
 • –  milieubeleid en beheer
 • –  wabo-vergunningen inclusief milieuvergunningen, bodem en geluid
 • –  omgevingsdienst M.E.R.
 • –  reconstructie
 • –  structuurvisie
 • –  regionale uitvoeringsdienst (R.U.D.) Midden – en Noord Limburg